Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH LÂM ĐỒNG: Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao In trang
06/10/2020 06:38 SA
Trải qua 90 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, cùng với truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng không ngừng lớn mạnh; luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Lạt. Ảnh: Nguyệt Thu
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Đà Lạt. Ảnh: Nguyệt Thu

Nổi bật trong các hoạt động của ngành Tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua, đó là: Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy về công tác xây dựng Đảng nói chung và về công tác tổ chức, cán bộ nói riêng. Kịp thời tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Đảng, giúp Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp nhanh chóng triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tạo chuyển biến tốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 
Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và tinh giản biên chế, đảm bảo ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
 
Toàn ngành đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; thực hiên tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; công tác quản lý cán bộ và sử dụng biên chế; làm tốt công tác chính sách cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Trong các kỳ đại hội Đảng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác đại hội Đảng, góp phần quan trọng vào thành công của các kỳ đại hội.
 
Những thành tựu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng có dấu ấn đậm nét của các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ của tỉnh. Từ những cán bộ đầu tiên được Đảng chăm lo đào tạo, giáo dục, rèn luyện, đến nay đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng không chỉ lớn mạnh về số lượng, tăng cường về chất lượng mà còn dày dạn kinh nghiệm thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh xuất phát từ thực tiễn; cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng xứng đáng là lực lượng tiên phong trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Sự trưởng thành của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển và đi lên của tỉnh trong thời gian qua.
 
Ghi nhận những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền các đơn vị trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà vinh dự được nhận nhiều khen thưởng của Trung ương và tỉnh về những thành tích nổi bật.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành cần lưu ý khắc phục những hạn chế, đó là: 
 
Trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện một số lĩnh vực chuyển biến chưa mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa cao; vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Việc tham mưu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng còn lúng túng; cụ thể hóa các quy định của Đảng có lúc còn chậm; việc thực hiện các nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng có lúc, có nơi chưa nghiêm; việc đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên có nơi chưa thực chất; quy trình đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm còn bất cập; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; vai trò của các tổ chức cơ sở đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở nhiều nơi còn hạn chế; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa đồng bộ, kịp thời.
 
Các cụm thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Duy Danh
Các cụm thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Duy Danh
 
Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh xác định việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, vừa có tính chiến lược, lâu dài; công tác xây dựng Đảng là “then chốt”, công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”. Do vậy, yêu cầu đặt ra cho Ngành Tổ chức xây dựng Đảng là rất nặng nề, cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đề nghị tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:
 
Thứ nhất, nắm vững các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, của Ngành về công tác tổ chức, cán bộ, kịp thời tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, chặt chẽ, hiệu quả. Đổi mới quy trình công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, chặt chẽ. Tăng cường công tác tổng kết từ thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tham mưu cấp ủy làm tốt công tác tổ chức, cán bộ. Xây dựng mối quan hệ công tác chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương để cập nhật các chủ trương, chính sách mới, đồng thời nắm rõ tình hình thực tiễn của từng ngành, địa phương về công tác tổ chức, cán bộ; thường xuyên trao đổi, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên và lắng nghe ý kiến của cấp dưới để chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ. 
 
Thứ hai, tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Mỗi tổ chức cơ sở đảng cần làm thật tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác tự kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng; cải tiến việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, tăng cường bám sát cơ sở; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là ở địa bàn khu dân cư.
 
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách kiên quyết, kiên trì, quyết tâm tạo chuyển biến thực sự từ cơ sở, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.
 
Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tập trung rà soát, đánh giá toàn diện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, từ đó tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp, hoàn thiện đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác quy hoạch đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, có tính kế thừa, chuyển tiếp; thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung nhân tố mới, triển vọng, đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn phù hợp, phẩm chất đạo đức kém, uy tín giảm, năng lực hạn chế; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ với công tác quy hoạch. Thực hiện nghiêm túc, khách quan, công tâm, chủ động hoàn thiện hồ sơ theo quy định về tiêu chuẩn chính trị, chú trọng đến vấn đề chính trị hiện nay để phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm và kết nạp đảng viên mới. Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại đảng viên đảm bảo thực chất, khách quan. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; chế độ, chính sách cho cán bộ. Tiếp tục tham mưu Đảng bộ tỉnh chuẩn bị thật tốt Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Thứ năm, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục củng cố, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng; am hiểu về khoa học tổ chức, cán bộ, có tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và nhạy bén trong công tác tổ chức cán bộ, tinh thông về nghiệp vụ, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát, giữ vững nguyên tắc, theo phương châm “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng tốt yêu cầu trong giai đoạn mới.
 
NGUYỄN XUÂN TIẾN - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Lượt xem: 1.015

 

Thống kê truy cập
  • 001788194
  • Đang online: 33
  • Trong tuần: 1.450
  • Trong tháng: 45.413
  • Trong năm: 45.413