Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, với nhiều nỗ lực, cố gắng, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là điều kiện quan trọng góp phần củng cố niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh để tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Xem thêm
"Nghị quyết thì thật là hay/ Xem ra thực hiện còn gay trăm bề"-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng “lẩy Kiều” như vậy để chỉ ra những khó khăn, yếu kém trong xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Đây chính là vấn đề thực tiễn cấp bách, đòi hỏi Trung ương và mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải dồn sức lãnh đạo, khắc phục, nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Xem thêm
Sự cần thiết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị hiện nay (Bài 2) Xem thêm
Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo (PTLĐ), cầm quyền của Đảng” đã đặt ra 3 nhóm mục tiêu nhằm đổi mới PTLĐ và cầm quyền của Đảng. Các nhóm mục tiêu đó là: Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới PTLĐ của Đảng đối với hệ thống chính trị (HTCT), bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới. Xem thêm
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhiều chiều tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh ngày càng có vai trò, ý nghĩa cấp thiết. Xem thêm
Nhìn lại 12 năm thi hành Điều lệ Đảng tại Lâm Đồng (2011-2023), với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất, sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng các khóa XI, XII, XIII đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đổi mới nội dung sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu của Đảng. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, gương mẫu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác. Đóng góp vào thành tựu chung của công tác xây dựng Đảng nhiều nhiệm kỳ vừa qua, làm cho Đảng ta ngày càng phát triển, trưởng thành, xứng đáng với vai trò là người lãnh đạo, được Nhân dân yêu quý, tin tưởng. Xem thêm
Đó là một trong những nội dung quan trọng mà Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai trong giai đoạn hiện nay. Tỉnh Lâm Đồng đã và đang chỉ đạo thực hiện nghiêm nội dung này nhằm hướng tới tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, cán bộ tinh thông nghiệp vụ, giàu bản lĩnh và trí tuệ, có đạo đức phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao, củng cố niềm tin trong Nhân dân... Xem thêm
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố rất quan trọng, quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xem thêm
TCCS - Trong những năm qua, công tác phát triển đảng luôn được chú trọng triển khai trong đoàn viên, thanh niên thuộc nhiều khu vực; việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đoàn, phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên trong doanh nghiệp nói chung và trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nói riêng được các cấp bộ đoàn xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Làm tốt công tác này chính là góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện. Xem thêm
Việc thực hiện Quy định 04 - QĐi/TW ngày 25/7/2018 về "Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy" được xác định là hết sức quan trọng; là một trong các khâu để thực hiện nhiệm vụ, cụ thể hóa Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã không ngừng kiện toàn, củng cố, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc kịp thời các cơ quan, đơn vị làm tốt vai trò, nhiệm vụ này. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều bất cập, vướng mắc đang cần được góp ý, điều chỉnh, bổ sung cho hoàn thiện, nhằm tạo điều kiện tốt nhất và đảm bảo tính khoa học, hiệu quả trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Xem thêm
(ĐCSVN) - Đứng trước bối cảnh và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng. Xem thêm
Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 80 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Vị trí, vai trò của thế hệ trẻ ngày càng được phát huy. Xem thêm
Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Xem thêm
Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (từ ngày 15/5 đến 17/5/2023) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần này là Ban Chấp hành Trung ương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII. Đây là việc làm cần thiết nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đồng thời, góp phần đánh giá thực chất chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Xem thêm
(LĐ online) - Trong những năm gần đây, chiêu trò bóp méo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là những “trò bẩn” mà các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, thù địch thường xuyên sử dụng để chống phá Việt Nam, nhất là sau các hội nghị của Đảng hoặc sau khi Đảng ta ban hành nghị quyết, quy định mới. Xem thêm
Trang 1/4Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối   

Thống kê truy cập
  • 002390377
  •  Đang online: 37
  •  Trong tuần: 7.642
  •  Trong tháng: 37.062
  •  Trong năm: 229.512