Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh với 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm In trang
15/03/2021 01:59 CH

Năm 2021 là năm đầu tiên tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với khát vọng đổi mới, sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, xây dựng mối đoàn kết, kêu gọi sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã đề ra Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 với 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đề ra. 

BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025
BCH Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về công tác tư tưởng chính trị, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, những thành quả đạt được sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, cần quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19. 
 
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2021, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và sát hợp với điều kiện cụ thể địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác, thực hiện các quy định về nêu gương..., để từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Làm tốt công tác sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy đảng. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên giai đoạn 2021 - 2025, trong đó chú trọng việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. 
 
Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Quản lý chặt chẽ đảng viên, coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên mới; tập trung rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2021, đảm bảo thực chất, hiệu quả.
 
Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Tỉnh ủy yêu cầu chỉ đạo sắp xếp và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với Đề án vị trí việc làm và việc tinh giản biên chế, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm động viên, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với các trường hợp do sắp xếp, tinh giản, cán bộ không đủ tuổi tái cử sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuyển chọn, phân công, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đảm bảo phát huy năng lực, kinh nghiệm của cán bộ. Khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách về cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác. 
 
Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ. Chú trọng thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức đảng. Phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 
 
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường giám sát thường xuyên; thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, các giải pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi tham nhũng và sai phạm về kinh tế qua công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. 
 
Tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Xử lý nghiêm, kiên quyết các hành vi cố tình vi phạm kỷ luật Đảng. Tăng cường sự chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với công tác kiểm tra cấp dưới, nhất là các tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tăng cường phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động kiểm tra, giám sát, tránh trùng lặp, chồng chéo, lãng phí, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát. 
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình. Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Gắn phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng. 
 
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng và các cơ quan tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức ở một số bộ phận, ngành, lĩnh vực theo quy định của Trung ương. 
 
Thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, nhất là dân vận chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy vai trò Nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân. Tiếp tục thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Lấy sự hài lòng và tín nhiệm của người dân làm một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 
 
Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận.
 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập hợp, hướng về cơ sở, tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước. 
 
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, trước hết là đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị. Đổi mới hình thức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc của Đảng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát quyền lực; gắn trách nhiệm về Đảng với trách nhiệm về chính quyền. 
 
Nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của HĐND các cấp. Đảm bảo HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân và Đảng bộ địa phương. Đổi mới nội dung và hình thức các kỳ họp, việc tiếp xúc cử tri, giám sát và tiếp thu ý kiến của cử tri. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số để phát triển nền kinh tế số, góp phần xây dựng chính phủ số; nâng cao chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng chính quyền các cấp “Liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”. Chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Chú trọng làm tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng.
 
NGUYỄN NGHĨA (http://baolamdong.vn)
Lượt xem: 23.458
Thống kê truy cập
  • 002275805
  • Đang online: 30
  • Trong tuần: 6.828
  • Trong tháng: 8.380
  • Trong năm: 533.024