Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Nhiều kết quả trong xây dựng Đảng ở Cụm thi đua số 3 In trang
10/10/2023 08:58 SA

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua số 3, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động phối hợp tham mưu quán triệt, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy đảng. Trọng tâm là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 của Tỉnh ủy, Huyện ủy, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở... Việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, toàn Cụm đã đạt được một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 ký kết thực hiện các phong trào thi đua, làm tốt công tác xây dựng Đảng
Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 ký kết thực hiện các phong trào thi đua, làm tốt công tác xây dựng Đảng

Cụm thi đua số 3, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng gồm 6 đơn vị: Ban Tổ chức Huyện ủy Cát Tiên (Cụm trưởng năm 2023); Ban Tổ chức Huyện ủy Đạ Huoai; Ban Tổ chức Huyện ủy Bảo Lâm; Ban Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Ban Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt. 

Toàn Cụm thi đua số 3 có 244 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 11.712 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tổ chức cấp ủy đã phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy thực hiện tốt công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chủ trì và phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy tham mưu cấp ủy xây dựng nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; tiếp tục tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025. Các đơn vị trong Cụm thi đua luôn xác định việc tham mưu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

Thường xuyên phối hợp theo dõi, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Hướng dẫn số 12, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 04, ngày 1/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là thực hiện đúng nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, đảm bảo các bước quy trình chuẩn bị nội dung chương trình và tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định.

Công tác chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; giới thiệu sinh hoạt Đảng; cấp thẻ đảng viên; xét đề nghị tặng huy hiệu Đảng; công tác quản lý, giáo dục và phân công nhiệm vụ cho đảng viên đều được các đơn vị tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện kịp thời và đúng quy định của Đảng. Công tác Đảng vụ được thực hiện kịp thời, chế độ cập nhật dữ liệu, đồng bộ và khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên theo quy định và thường xuyên.

Kết quả trên một số mặt công tác cụ thể như đối với Đảng bộ huyện Cát Tiên: Kết nạp 17 đảng viên mới; tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên; chuyển giao 1 tổ chức cơ sở đảng với 11 đảng viên về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đối với Đảng bộ huyện Đạ Huoai: Kết nạp 9 đảng viên mới; tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên; chuyển giao 1 tổ chức cơ sở đảng với 12 đảng viên về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đối với Đảng bộ huyện Bảo Lâm: Kết nạp 44 đảng viên mới; tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 36 đảng viên; chuyển giao 2 tổ chức cơ sở đảng với 26 đảng viên về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đối với Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Kết nạp được 56 đảng viên mới; tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên...

Cùng với đó, các đơn vị trong Cụm thi đua đã tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, 2025-2030, 2026-2031 theo Kế hoạch số 85, ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo yêu cầu công tác cán bộ của địa phương, đơn vị. Việc tham mưu thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, công tác nhân sự đúng các bước theo quy trình và quy định; tham mưu nhận xét, hiệp y quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với các cơ quan, đơn vị đúng quy định.

Nổi bật nhất là Cụm thi đua số 3 đã có một số cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng như: Đối với Ban Tổ chức Huyện ủy Cát Tiên: Tham mưu kiện toàn Tổ công tác thực hiện Kế hoạch số 99, ngày 30/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Chương trình hành động số 42, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới. 

Phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quán triệt, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng tập trung khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra tại Hội nghị tọa đàm về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” do Thường trực Huyện ủy chủ trì tổ chức vào tháng 12/2022.

Đối với Ban Xây dựng tổ chức cơ sở đảng - Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Năm 2023, đã đăng ký, triển khai mô hình mới, cách làm sáng tạo như “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng”. Hiện đã và đang trong quá trình triển khai thực hiện, bước đầu có chuyển biến tích cực...

Hiện nay, cùng với toàn tỉnh, Cụm thi đua số 3 đang hưởng ứng tích cực phong trào thi đua năm 2023 theo Kế hoạch số 15, ngày 29/6/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, với chủ đề: “Cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng chung sức, đồng lòng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và 93 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2023)”; đồng thời, hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. 

Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, tham mưu thực hiện tốt về tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm theo đề án và biên chế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp tham mưu thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trong công tác cán bộ theo Kế hoạch số 30, ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 114, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

NGUYỆT THU 

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 311

Thống kê truy cập
  • 002390391
  •  Đang online: 37
  •  Trong tuần: 7.656
  •  Trong tháng: 37.076
  •  Trong năm: 229.526