Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG: Tập trung triển khai có hiệu quả các đề án In trang
16/04/2024 09:03 SA

Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã nêu cao tinh thần “Kỷ cương - Linh hoạt - Hiệu quả”  tập trung tham mưu và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác quý I/2024 của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã đề ra và thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. 

Tập trung khắc phục tồn tại, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2024 là nội dung được Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng
Tập trung khắc phục tồn tại, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2024 là nội dung được Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Thời gian tới, toàn ngành xác định tiếp tục tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác và chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, chủ động tham mưu xây dựng 3 Đề án: Tăng cường công tác quản lý đảng viên, kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh; Bố trí, sắp xếp công tác đối với cán bộ Đoàn các cấp khi hết tuổi giữ chức vụ trong tổ chức Đoàn và Đề án nhận biết các biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm trong công tác cán bộ. Đây là những vấn đề quan trọng, cấp bách được đặt ra trong giai đoạn hiện nay của địa phương để thúc đẩy, tăng cường khí thế thi đua, làm việc trên mọi lĩnh vực để quyết tâm cao nhất đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai và tham mưu cụ thể hoá thực hiện các quy định, nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đã và đang chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy Đảng khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Thực hiện xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) và Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025). Chủ động thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là ở khu vực xã, phường thị trấn và thôn, tổ dân phố. Chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới.

Nổi bật hơn cả và có hiệu quả đó là công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực; đúng thực chất, tránh chạy theo thành tích. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã ban hành Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm.

Về công tác cán bộ, đã bám sát các quy định của cấp trên về phân cấp quản lý cán bộ, về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ để thực hiện một cách chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch; kịp thời đề xuất kiện toàn, bổ sung cấp ủy, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương, cơ quan, đơn vị đúng quy trình, quy định theo phân cấp. Vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ được phát huy. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch mới nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu theo quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo và thực hiện, từng bước đáp ứng được yêu cầu công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các huyện ủy, thành ủy thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, có nhiều cách làm hiệu quả trong quá trình tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban Tổ chức cấp ủy thể hiện tốt vị trí, vai trò trong công tác tham mưu cho thường trực, ban thường vụ cấp ủy. Trong đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Công tác của Ban Tổ chức Trung ương khảo sát sửa đổi, bổ sung Quy định số 212 ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (dự kiến tháng 5/2024) và phối hợp triển khai Kế hoạch khảo sát của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng theo dự kiến.

Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng sau khi có chủ trương, hướng dẫn của Trung ương.

Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025, 2021 - 2026; giai đoạn 2025 - 2030, 2026 - 2031 của các cơ quan, địa phương, đơn vị gắn với chủ động nguồn nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo số lượng cơ cấu, tỷ lệ theo quy định. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời, tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung theo Kết luận số 14 của Bộ Chính trị. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp… theo Quy định số 41 và Thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị...

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý: Năm 2024 là năm hết sức quan trọng, là năm quyết định, về đích các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp; với chủ đề năm 2024 “Kỷ cương, linh hoạt, hiệu quả”. Vì vậy, trong thời gian tới cần tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 2020 - 2025,  2021 - 2026  và 2025 - 2030, 2026 - 2031 chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội Đảng tỉnh và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham mưu luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trước đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, trong đó lưu ý, các đơn vị sáp nhập thực hiện đúng nội dung Công văn số 3627 ngày 14/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại các địa phương thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính và Công văn số 1932 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn thực hiện Công văn  số 3627 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung tham mưu lãnh  đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV: Triển khai công việc của Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự đại hội Đảng các cấp; Kế hoạch đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; thành lập Đoàn Kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.     

NGUYỆT THU 

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 266
Thống kê truy cập
  • 002525746
  •  Đang online: 52
  •  Trong tuần: 471
  •  Trong tháng: 34.758
  •  Trong năm: 364.881