Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Nét mới trong công tác xây dựng Đảng In trang
17/10/2023 03:00 CH

Rất nhiều nhiệm vụ quan trọng trong 9 tháng năm 2023 được toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy đề ra. Tuy nhiên, trước khó khăn, thách thức đang đặt ra, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị cùng nỗ lực, trong đó rất nhiều nhiệm vụ mới, tiêu chí mới gắn với thực tiễn địa phương được đôn đốc chỉ đạo nhằm quyết tâm đến hết năm 2023 đạt thành tích, yêu cầu đề ra về đảm bảo an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương...

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Ánh Đông chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 phải sát thực tiễn
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Ánh Đông chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 phải sát thực tiễn

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 9 tháng năm 2023, toàn ngành đã tổ chức quán triệt và kịp thời triển khai các văn bản liên quan và bước đầu đã đi vào thực tế. Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có chuyển biến, đổi mới. Có thể nói đã có sự thay đổi trong phương pháp, tác phong làm việc ngày một nâng lên, bài bản hơn, thực chất hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kịp thời như thành lập 4 tổ để kiểm tra, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại 18/18 đơn vị. Ngoài ra, đồng chí Trưởng Ban trực tiếp đi kiểm tra, làm việc, nắm tình hình và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác giải ngân vốn đầu tư công… tại 10 cơ quan, đơn vị, địa phương. Có thể nói đây là điểm đổi mới trong phương pháp làm việc và vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đã tham mưu tốt các nội dung liên quan theo yêu cầu để phục vụ Đoàn kiểm tra 894 của Ban Bí thư. Chủ động kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chuyển đổi vị trí công tác; tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền…

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng có nhiều giải pháp trong triển khai công tác tổ chức Đảng, đảng viên, đó là chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải pháp công tác phát triển đảng viên”. Kết quả sau hội nghị đã có sự chuyển biến rõ nét (ví dụ 6 tháng phát triển đảng viên với tỷ lệ 27,4%, đến nay đạt tỷ lệ 62,47% hoặc hơn 30 năm chỉ phát triển đảng 9 học sinh, thì 9 tháng phát triển đảng được 14 học sinh). Một số đơn vị làm khá tốt như Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh, Đam Rông,… 

Về chất lượng sinh hoạt chi bộ có bước tập trung hơn, vai trò trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng nâng lên. Một số đơn vị như Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh, Cát Tiên, Đạ Huoai,… đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt về công tác tổ chức Đảng, đảng viên gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Riêng về công tác cán bộ đảm bảo quy trình, công khai, minh bạch; có nhiều đổi mới trong cải cách hành chính, như việc rút ngắn về thời gian cho chủ trương thực hiện quy trình cán bộ, tăng cường phân cấp, phân quyền và tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác cán bộ. Đa số cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đều phát huy tốt năng lực, sở trường và hiệu quả công việc. Tham mưu thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch; bước đầu thực hiện có hiệu quả việc áp dụng thí điểm về công tác cán bộ không sử dụng văn bản giấy để thực hiện cải cách thủ tục hồ sơ trong công tác cán bộ thông qua phần mềm OMS.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; tạo môi trường, điều kiện để cán bộ, công chức phát huy năng lực, sở trường, đổi mới, sáng tạo, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đến nay, đã có 63 mô hình mới, cách làm sáng tạo đăng ký. 

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023 có nhiều đổi mới, mạnh dạn thí điểm tổ chức thi phỏng vấn đối với vị trí tuyển dụng công chức làm công tác Đoàn và được đánh giá có sự đổi mới rõ nét và chất lượng; công tác kiểm tra, sát hạch được tổ chức thường xuyên hàng quý, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ cho các địa phương, đơn vị.

Các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, từng bước đáp ứng được yêu cầu công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên. Công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra và kết luận về tiêu chuẩn chính trị được thực hiện thận trọng, khách quan, đúng quy định, thẩm quyền.

3 tháng cuối năm 2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch quy định như Quy định số 23, Kế hoạch số 33, Chương trình hành động số 42; Chương trình hành động số 52 của Tỉnh ủy; Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị,… Tiếp tục tập trung tham mưu thực hiện các chỉ đạo về công tác phát triển Đảng theo Thông báo số 595-TB/TU ngày 21/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải pháp công tác phát triển đảng viên”. Tăng cường phối hợp tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025... 

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Ánh Đông lưu ý những tháng cuối năm với nhiều điểm mới sát thực tiễn địa phương: Lần này trong đánh giá phân loại cuối năm, sẽ có nội dung kiểm điểm đánh giá cuối năm các đơn vị một cách nghiêm túc, sát thực tiễn căn cứ vào các nội dung quan trọng như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị; tình trạng, tỷ lệ vi phạm lâm luật trên địa bàn tỉnh… làm cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Nếu không đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ coi như không hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2023.

Ngoài ra, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung tham mưu hoàn thành các đề án, quy định, kế hoạch đã đề ra như: Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc tỉnh và cán bộ, công chức trong ngành kiểm tra Đảng; sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định 05-QĐi/TU về khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên; sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 14-QĐ/TU về đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên,… nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

HÀ NGUYỆT 

https://baolamdong.vn/

 

Lượt xem: 512
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002526045
  •  Đang online: 62
  •  Trong tuần: 770
  •  Trong tháng: 35.057
  •  Trong năm: 365.180