Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Sơ kết 9 tháng thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng In trang
03/10/2023 02:14 CH

Chiều ngày 3/10,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tại 16 điểm cầu trong toàn tỉnh. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng sự tham dự của lãnh đạo Ban Tổ chức, Sở Nội vụ, các Ban Xây dựng Đảng, các phòng, ban chuyên môn của Ban Tổ chức.

2_20231003192715.jpg
2_20231003192715.jpg

Tham dự phía các đầu cầu huyện, thành phố có đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức cấp ủy. Tại 2 điểm cầu Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh có đại diện Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh và các phòng, ban liên quan.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Đồng thời quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

4_20231003192753.jpg
4_20231003192753.jpg

9 tháng đầu năm 2023, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để tham mưu và triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, nổi bật là: Tổ chức quán triệt và kịp thời triển khai các văn bản liên quan và bước đầu đã đi vào thực tế tác nghiệp.

Nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có chuyển biến, đổi mới và có tính nền nếp hơn. Có thể nói, đã có sự thay đổi trong phương pháp, tác phong làm việc ngày một nâng lên, bài bản hơn, thực chất hơn.

ồng chí Nguyễn Hữu Khuyến - Trưởng phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên quán triệt nội dung Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về “Thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương”
ồng chí Nguyễn Hữu Khuyến - Trưởng phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên quán triệt nội dung Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về “Thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương”

Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kịp thời như thành lập 4 tổ để kiểm tra, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại 18/18 đơn vị. Ngoài ra, đồng chí Trưởng Ban trực tiếp đi kiểm tra, làm việc, nắm tình hình và tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác giải ngân vốn đầu tư công… tại 10 cơ quan, đơn vị, địa phương; có thể nói đây là điểm đổi mới trong phương pháp làm việc và vai trò lãnh đạo của Đảng.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tốt các nội dung liên quan theo yêu cầu để phục vụ Đoàn kiểm tra 894 của Ban Bí thư. Chủ động kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chuyển đổi vị trí công tác; tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền… Tham mưu kiểm tra 2 đơn vị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Gần 400 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”. Quyết định số 1406-QĐ/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Hữu Khuyến - Trưởng phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nội dung Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về “Thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều hành phần thảo luận và đề nghị tất cả các điểm cầu đều tham gia phát biểu ý kiến, tập trung vào những nội dung: Có thống nhất với báo cáo và những nhận định đã nêu trong báo cáo không? Cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện; những kiến nghị, đề xuất gì? Tham gia góp ý đối với dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp không có vốn Nhà nước và Hướng dẫn của Hướng dẫn một số nội dung về công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp không có vốn Nhà nước với 2 cách để góp ý: Góp ý trực tiếp tại hội nghị và góp ý bằng văn bản.

Các đại biểu tham gia góp ý sôi nổi, trách nhiệm về cách thức triển khai và kết quả thực hiện mô hình mới, cách làm sáng tạo theo Kết luận 14 của Bộ Chính trị. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thẩm định mô hình mới, cách làm sáng tạo năm 2023. Kết quả triển khai thực hiện Công văn số 2986-CV/TU, ngày 12/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xem đây là cở để đánh giá xếp loại cuối năm 2023.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức lưu ý: lần này có nội dung kiểm điểm đánh giá cuối năm các đơn vị một cách nghiêm túc, sát thực tiễn căn cứ vào các nội dung quan trọng như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/9 của các đơn vị, tỷ lệ vi phạm lâm luật trên địa bàn… làm căn cứ để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Phân loại tổ chức cơ sở đảng hiện nay không nói chung chung nữa, mà rất cụ thể, thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 2986 ngày 12/9/2023. Nếu không đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sẽ coi như không hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị 3 tháng còn lại của năm 2023, các đơn vị, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cấp ủy chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 đã đề ra và các nhiệm vụ phát sinh bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Chú ý đôn đốc, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại để tập trung thực hiện. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch quy định như Quy định số 23, Kế hoạch số 33, Chương trình hành động số 42; Chương trình hành động số 52 của Tỉnh ủy; Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị,… Tiếp tục tập trung tham mưu thực hiện các chỉ đạo về công tác phát triển đảng theo Thông báo số 595-TB/TU ngày 21/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải pháp công tác phát triển đảng viên”, trong đó chú ý công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp ngoài Nhà nước, trong đoàn viên, hội viên.

Tiếp tục phối hợp tham mưu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tham mưu tổ chức thành công Kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp của Đảng năm 2023.

Tham mưu hoàn thành các đề án, quy định, kế hoạch đã đề ra như: Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc tỉnh và cán bộ, công chức trong ngành kiểm tra Đảng; sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định 05-QĐi/TU về khen thưởng tổ chức đảng - đảng viên; sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 14-QĐ/TU về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên,… Chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt cho công tác đánh giá, xếp loại cuối năm theo hướng thực chất, hiệu quả. Chú ý đối với xếp loại xuất sắc phải mô hình mới, có sản phẩm cụ thể, gắn với hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu.

https://baolamdong.vn/

NGUYỆT THU

https://lamdong.gov.vn/video/SitePages/Thoi-su-toi-03102023.aspx

Lượt xem: 440

Thống kê truy cập
  • 002526038
  •  Đang online: 59
  •  Trong tuần: 763
  •  Trong tháng: 35.050
  •  Trong năm: 365.173