Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng In trang
13/10/2020 08:56 SA

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn đậm nét. 

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.
Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.

Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị 
 
Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, các huyện, thành và đảng ủy trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Trước hết là tổ chức tốt việc học tập, quán triệt đầy đủ đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được cấp ủy các cấp cũng như Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành bám sát nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, coi trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng. Từ đó, từng bước đổi mới nội dung, chương trình theo hướng thiết thực, hiệu quả; phương pháp giảng dạy và học tập bước đầu được đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, trình độ nhận thức về lý luận và bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nắm rõ hơn những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác, góp phần bảo vệ chính trị nội bộ và nền tảng tư tưởng của Đảng.
 
Trong tổ chức, triển khai thực hiện, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy, các cơ quan, ban, ngành và từng đồng chí cấp ủy viên; quan tâm lãnh đạo giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp của địa phương, cơ quan, đơn vị, những bức xúc của người dân; trong tự phê bình và phê bình. Trong giai đoạn 2015 - 2020, việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch... được các cấp ủy đảng thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực. Một số cấp ủy, tổ chức đảng đã mạnh dạn chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, chính đáng, được Nhân dân quan tâm để bàn bạc, thảo luận trong cấp ủy, chi bộ và xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 
 
Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được các cấp ủy quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến. 
 
Các tổ chức đảng cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những biểu hiện yếu kém, sai sót ở cơ sở. Hiện nay, 100% TCCSĐ trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp do đồng chí thủ trưởng hoặc cấp phó của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư. Đa số các TCCSĐ đều thực hiện tốt và đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, sau mỗi kỳ đại hội, cấp ủy các cấp đều chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, trong đó đặc biệt chú ý mối quan hệ phối hợp với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Để nâng cao chất lượng đảng viên, các cấp ủy đảng cũng đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Trong đó, coi trọng việc đổi mới phương thức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; qua đó, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ, năng lực điều hành, quản lý của chính quyền và đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể ở cơ sở. Đội ngũ cấp ủy các cấp, nhất là cấp cơ sở cũng đã có nhiều chuyển biến, đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể lãnh đạo quản lý các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy cụ thể hóa bằng các quy định, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm điểm, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân được nâng lên; công tác tự phê bình và phê bình có bước chuyển biến khá tốt, hầu như không còn tình trạng kiểm điểm xuê xoa, hình thức, phát huy tính tự giác, xây dựng, đoàn kết nội bộ, cầu thị, nghiêm túc. 
 
Kết quả đánh giá xếp loại TCCSĐ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có tỷ lệ trung bình hàng năm là 18,2%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 73,5%; hoàn thành nhiệm vụ 6,8%; không hoàn thành nhiệm vụ 0,87%.
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định và đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được đẩy mạnh, tăng cường và thực hiện toàn diện, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn phức tạp, nổi cộm, dễ phát sinh tiêu cực. Việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện ngày càng nề nếp, hiệu quả hơn. 
 
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thống nhất các quy định của Điều lệ Đảng; Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của Trung ương. Quá trình thực hiện một số trường hợp đã có sự vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh, nhưng vẫn đảm bảo giữ vững nguyên tắc, quy trình, quy định, nhằm đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...
 
Công tác xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cơ bản đảm bảo phương châm, nguyên tắc, thẩm quyền và trình tự, thủ tục; vi phạm đến đâu, xử lý đến đó, xóa bỏ tư tưởng “trên nhẹ, dưới nặng”; đảm bảo tính dân chủ, công tâm, khách quan, coi trọng việc giáo dục, xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố ý vi phạm, ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng và niềm tin của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát nhiều cán bộ chủ chốt ở các địa phương, đơn vị, đặc biệt những cán bộ phụ trách lĩnh vực quan trọng, địa bàn trọng điểm, những nơi có dư luận, đơn thư, có biểu hiện mất đoàn kết, độc đoán; qua đó, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo thống kê, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy và chi bộ trong tỉnh đã kiểm tra 4.204 tổ chức đảng và 16.279 đảng viên; giám sát chuyên đề 1.688 tổ chức đảng và 5.288 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1.343 tổ chức đảng và 2.723 đảng viên; giám sát chuyên đề 1.343 tổ chức đảng và 2.723 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng về thu chi ngân sách và sản xuất, kinh doanh 230 tổ chức đảng... 
 
Ủy ban kiểm tra các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động trong tham mưu cấp ủy và tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần vào cuộc tích cực, quyết liệt và hiệu quả. Qua đó, phát hiện, kiểm tra, xử lý nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, nhiều cán bộ giữ cương vị quan trọng của địa phương, đơn vị, những lĩnh vực trước đây ít được kiểm tra. Bên cạnh đó, ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường công tác giám sát để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh những khuyết điểm và kiểm tra, xử lý vi phạm. 
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ cũng đã thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả trên nhiều mặt như: trong công tác tư tưởng, lý luận; xây dựng Đảng về đạo đức; xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận và tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân…
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, ngành lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả thiết thực; qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương và nhân rộng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả tương đối tốt. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị...
 
DUY DANH (http://baolamdong.vn)
Lượt xem: 776

Thống kê truy cập
  • 002294550
  •  Đang online: 17
  •  Trong tuần: 2.339
  •  Trong tháng: 9.043
  •  Trong năm: 133.685