Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đạ Tẻh: Chú trọng, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng In trang
31/03/2023 07:35 SA

Thời gian qua, Huyện ủy Đạ Tẻh luôn chú trọng, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực từ huyện đến cơ sở; nâng cao năng lực, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Huyện ủy Đạ Tẻh luôn chú trọng, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Huyện ủy Đạ Tẻh luôn chú trọng, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

• TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Đảng bộ huyện Đạ Tẻh có 36 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.210 đảng viên.

Đồng chí Phan Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 20- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về nêu gương; bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, Huyện ủy Đạ Tẻh đã chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chỉ đạo việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện ủy Đạ Tẻh tăng cường chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên, chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, tiếp tục quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên nông thôn. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan; chú trọng tuyển chọn, phân công, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc; khuyến khích đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trước thực trạng một số chi bộ thôn, tổ dân phố nhiều năm không kết nạp được đảng viên, nhiều tổ chức chính trị - xã hội không bồi dưỡng, giới thiệu được đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, tình trạng già hóa đảng viên ở chi bộ nông thôn ngày càng có xu hướng tăng cao; Huyện ủy Đạ Tẻh đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 39-KH/HU về tạo nguồn kết nạp đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố giai đoạn 2022 - 2025. Kết quả đã rà soát, lập danh sách 95 quần chúng ưu tú ở thôn, tổ dân phố để bồi dưỡng, phục vụ công tác phát triển Đảng. Qua đó, đã kết nạp được 16 đảng viên nông thôn, đạt 160% kế hoạch và đạt 228,6% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức tọa đàm “Tạo nguồn kết nạp đảng viên ở chi bộ thôn, tổ dân phố; rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc và đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

• XỬ LÝ NGHIÊM MINH, CHẤN CHỈNH KỊP THỜI

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kịp thời quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh quy định về công tác kiểm tra, giám sát, quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định 69-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm với 3.296 lượt học viên tham dự. 

Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; tập trung chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; tổ chức phổ biến quán triệt các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh thành lập 3 đoàn kiểm tra nhiệm vụ chính trị đối với các xã, thị trấn; tổ chức 5 cuộc kiểm tra đối với 24 tổ chức Đảng và 6 đồng chí đảng viên. Qua kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thu hồi số tiền gần 35 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước, giao các đơn vị thi công bổ sung các hạng mục lắp đặt các biển báo giao thông, cọc tiêu bảo vệ đường với tổng số tiền gần 45 triệu đồng. Tổ chức 3 cuộc giám sát đối với 5 tổ chức Đảng và 5 đảng viên; mở 1 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 77 đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc các tổ chức cơ sở đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn; cử 8 đồng chí tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm về chế độ sinh hoạt Đảng, tệ nạn xã hội (đánh bạc) đối với 1 tập thể chi ủy và 1 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 3 đảng ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với 4 tổ chức Đảng; giám sát đối với 3 đảng viên và 4 tổ chức Đảng. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kỷ luật 17 đồng chí (khiển trách 14, cảnh cáo 1, cách chức 1, khai trừ 1).

Quý I/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Đạ Tẻh đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra đối với 7 tổ chức cơ sở đảng và 4 đảng viên; Ban hành Quyết định, Kế hoạch giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương đối với 3 tổ chức cơ sở đảng và 3 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ban hành Quyết định, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 2 tổ chức Đảng, hoàn thành 1 cuộc kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện, đang tiến hành cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Mỹ Đức (xã Hà Đông cũ) nhiệm kỳ 2015 - 2020; Đảng ủy cơ sở đã tiến hành 5 cuộc kiểm tra đối với 5 tổ chức Đảng và 3 đảng viên, tiến hành 4 cuộc giám sát đối với 2 chi bộ và 3 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, nhắc nhở khắc phục một số hạn chế, tồn tại. Trong quý I, tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện Đạ Tẻh vi phạm bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách là 4 đồng chí (chi bộ ra quyết định kỷ luật 4 đồng chí bằng hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số, sinh con thứ 3). 

Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng, tăng cường thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm minh, chấn chỉnh kịp thời những trường hợp vi phạm mà trong 3 năm liền 2020, 2021, 2022, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Đạ Tẻh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TỨ ĐỨC (http://baolamdong.vn/)

Lượt xem: 290

Thống kê truy cập
  • 002430807
  •  Đang online: 54
  •  Trong tuần: 12.750
  •  Trong tháng: 18.065
  •  Trong năm: 670.026