Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
10 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng In trang
10/06/2024 08:44 SA

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 244 ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng toàn tỉnh triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và thực hiện tốt các quy trình về Đảng, công tác cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng toàn tỉnh triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng nghiêm túc, đạt nhiều kết quả
Các cấp ủy, tổ chức Đảng toàn tỉnh triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng nghiêm túc, đạt nhiều kết quả

Đến cuối tháng 3/2024, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 16 đảng bộ cấp trên cơ sở, 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc, 747 tổ chức cơ sở đảng; 3.007 chi bộ trực thuộc; 49.041 đảng viên. Trong những năm qua, đa số các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, trong đó có Quy chế bầu cử trong Đảng.

Công tác triển khai, quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc. Ban tổ chức các cấp ủy Đảng cấp trên cơ sở đã cụ thể hóa Quy chế bầu cử trong Đảng thành đề cương hướng dẫn bầu cử, thiết lập các biểu mẫu, phiếu bầu cử… Thông qua việc tổ chức hội nghị quán triệt, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời nắm bắt những nội dung, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hình thức bầu cử, ứng cử, đề cử, giải quyết khiếu nại vi phạm Quy chế bầu cử trong Đảng… để áp dụng trong thực tế, nhất là trong tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và trong công tác cán bộ.

Công tác chuẩn bị đại hội ở các cấp ủy, tổ chức Đảng được thực hiện chu đáo, công phu, đúng quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc thẩm định, phê duyệt văn kiện, đề án nhân sự của cấp dưới nghiêm túc, trong đó, quy chế bầu cử trong đảng được thực hiện nghiêm. Quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, các bước, khâu tiến hành bầu cử thực hiện tốt theo đúng quy định. Công tác bầu cử được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở thực hiện đúng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán. Kết quả bầu cử từ chi bộ đến đảng bộ tỉnh được cấp ủy có thẩm quyền chuẩn y theo quy định. Từ đại hội chi bộ đến Đại hội Đảng bộ tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Điều 3, Quy chế bầu cử trong Đảng là bỏ phiếu kín và biểu quyết giơ tay (sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết).

Các cấp ủy, tổ chức Đảng toàn tỉnh triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng nghiêm túc, đạt nhiều kết quả
Các cấp ủy, tổ chức Đảng toàn tỉnh triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng nghiêm túc, đạt nhiều kết quả

ấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp triệu tập đại hội, chuẩn bị tốt kế hoạch tổ chức đại hội. Đoàn chủ tịch đại hội cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định, hướng dẫn Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; bám sát kịch bản; cơ bản xử lý tốt các tình huống phát sinh. Đoàn thư ký đại hội đa số có khả năng tổng hợp, thực hiện tốt việc thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội và lưu trữ theo quy định. Ban kiểm phiếu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, kể cả việc sử dụng phần mềm kiểm phiếu trên máy vi tính theo quy định.

Về áp dụng đối với việc bầu cử không phải đại hội, tại các hội nghị thực hiện quy trình công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ… các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn bám theo và thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng.

Về ứng cử, thủ tục ứng cử; đề cử, thủ tục đề cử; ứng cử, đề cử của cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ; ứng cử, đề cử làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và quyền bầu cử được quy định cơ bản rõ ràng, phù hợp, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ trong Đảng, được sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên, đại biểu dự đại hội thực hiện. Đa số các cấp ủy đảng từ cơ sở đến tỉnh tiến hành đại hội đều nhất trí cao với số lượng, cơ cấu và danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. Về số dư và danh sách bầu cử, số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy cơ bản đảm bảo theo quy định.

Hầu hết các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện việc bầu cử đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Các đại hội trước khi bầu cử đều được thảo luận, quán triệt về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, danh sách nhân sự khóa mới do cấp ủy cấp triệu tập chuẩn bị. Việc ứng cử, đề cử, biểu quyết số lượng và danh sách bầu cử đều được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Hầu hết các đại hội bầu 1 lần là đủ số lượng. Công tác bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên, theo đúng đề án chuẩn bị. Việc thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu cử chức danh Bí thư huyện ủy đúng yêu cầu, quy trình, quy định, phát huy được dân chủ trong Đảng.

Việc tính kết quả bầu cử được các cấp ủy thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử các chức danh ở hội nghị ban chấp hành, người trúng cử đều đạt tỷ lệ phiếu bầu theo quy định. Biên bản bầu cử được đại hội các cấp lập theo đúng quy định, nội dung ghi biên bản đầy đủ, thể hiện rõ diễn biến bầu cử và kết quả bầu cho từng chức danh, kết thúc bầu cử được Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu ký trước khi niêm phong bàn giao cho cấp ủy khóa mới. Việc chuẩn y kết quả bầu cử được các cấp ủy thực hiện đúng thẩm quyền.

Trong bầu cử, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đại biểu, đảng viên luôn chấp hành nghiêm các nguyên tắc theo quy chế đề ra. Không phát hiện trường hợp vi phạm Quy chế bầu cử phải xử lý kỷ luật. Từng cấp ủy viên, đảng viên và đại biểu tham gia đại hội đã thực sự gương mẫu trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ khi tham gia đề cử và bầu cử; không vi phạm các nguyên tắc về ứng cử, đề cử; không có cấp ủy viên vi phạm Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng vẫn còn những hạn chế nhất định: một số ít cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai, quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản liên quan còn chậm so với yêu cầu; ở một số đại hội, Đoàn chủ tịch còn lúng túng trong công tác điều hành; quy trình, lập hồ sơ hội nghị thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn để xảy ra sai sót trong thực hiện… 

Từ những kết quả đạt được cũng như còn tồn tại, hạn chế, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm như: làm tốt công tác triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản liên quan đến các cấp ủy, cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, đúng các bước theo Quy chế và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử trong Đảng; nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên; Đoàn chủ tịch điều hành đại hội phải là những đồng chí có uy tín, nắm vững Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là nắm chắc Quy chế bầu cử...

TUẤN HƯƠNG 

https://baolamdong.vn/

 
Lượt xem: 29

Thống kê truy cập
  • 002525833
  •  Đang online: 57
  •  Trong tuần: 558
  •  Trong tháng: 34.845
  •  Trong năm: 364.968