Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Củng cố vai trò, vị trí của thanh niên trong thời kỳ mới In trang
15/09/2023 09:08 SA

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 80 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Vị trí, vai trò của thế hệ trẻ ngày càng được phát huy. 

Đoàn Thanh niên các cấp chú trọng hỗ trợ và khuyến khích, tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
Đoàn Thanh niên các cấp chú trọng hỗ trợ và khuyến khích, tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

 TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

Hiện, toàn tỉnh có 265.214 thanh niên, chiếm 20,16% dân số. Trong đó, có 73.694 đoàn viên và 191.520 hội viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. 58.550 thanh niên là người dân tộc thiểu số (chiếm 22%). 

Sau khi Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xây dựng Chương trình hành động số 67-CTr/TU, ngày 24/10/2008 về “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Trên cơ sở đó, 100% các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 80-KL/TW. Xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. 

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Lâm Đồng ban hành Chương trình hành động, đồng thời, chỉ đạo 100% huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, Kết luận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 100% đoàn cơ sở có kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Kết luận gắn với chương trình công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hằng năm. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW, cụ thể là Chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng các giai đoạn 2011-2020, 2021-2030. Hằng năm, xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên Lâm Đồng; chỉ đạo các sở, ngành liên quan gắn việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện và tổ chức tổng kết các đề án, dự án tri thức trẻ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể hóa các chỉ tiêu về phát triển thanh niên gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. HĐND và UBND tỉnh cũng đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật và cụ thể hóa Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 tại địa phương. 

• TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ THANH NIÊN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhìn chung, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Chương trình hành động số 67-CTr/TU và Kết luận số 80-KL/TW đạt được những kết quả khá toàn diện. Những kết quả này được đánh giá trên các nội dung cụ thể như công tác giáo dục chính trị, lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức công dân cho thanh niên, tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên được học tập, nâng cao trình độ, có tri thức và kỹ năng; Nâng cao chất lượng nguồn lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống tinh thần, phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó là công tác trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, vị trí, vai trò của thanh niên ngày càng được phát huy trong xã hội và trong các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới công tác thanh niên được tăng cường và có hiệu quả. 

Công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, luân chuyển, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, khoa học công nghệ được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, thực hiện. Các cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của thanh niên được quan tâm. 

Lực lượng thanh niên trong tỉnh có chuyển biến tích cực về thái độ chính trị, đạo đức, lối sống, năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, tự giác đi đầu trong các hoạt động. Đa số thanh niên thể hiện rõ khát vọng, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Khẳng định được vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với sự phát triển của xã hội. Nâng cao tính hiệu quả trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Vận động tổ chức thanh niên tham gia tích cực và hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

VIỆT QUỲNH 

http://baolamdong.vn/

 

Lượt xem: 218

Thống kê truy cập
  • 002525851
  •  Đang online: 61
  •  Trong tuần: 576
  •  Trong tháng: 34.863
  •  Trong năm: 364.986