Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Dấu ấn công tác xây dựng Đảng In trang
01/04/2024 09:47 SA

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, với nhiều nỗ lực, cố gắng, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là điều kiện quan trọng góp phần củng cố niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh để tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ.

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

• DẤU ẤN

Đến tháng 12/2023, Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ cấp trên cơ sở, 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc, 747 tổ chức cơ sở đảng, 3.011 chi bộ trực thuộc và 48.772 đảng viên.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã xác định quan điểm chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước” và được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, kịp thời. Kết quả thực hiện đạt được nhiều dấu ấn. Cụ thể, công tác xây dựng Đảng được thực hiện toàn diện trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. Tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng giảm đầu mối, cấp trung gian, giảm số lượng cán bộ lãnh đạo, giảm biên chế, giảm chi phí hành chính. Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đi vào nền nếp. Tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức chuyển biến tích cực, gần gũi gắn bó, khắc phục tình trạng sách nhiễu, phiền hà với Nhân dân. Công tác cải cách hành chính được quan tâm và chuyển biến. 

Nhiệm vụ tạo nguồn, kết nạp đảng viên được bảo đảm cả về số lượng và chất lượng (từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 3.847 đảng viên, đạt 67% chỉ tiêu). Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên ra khỏi Đảng cũng được thực hiện nghiêm túc, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đưa ra khỏi Đảng 467 trường hợp (khai trừ 74 trường hợp, xóa tên 213 trường hợp, xin ra 180 trường hợp).

Việc quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy định. Đảng bộ tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, kỷ luật mà không chờ hết nhiệm kỳ. Đồng thời, định kỳ rà soát, đánh giá, đưa ra khỏi quy hoạch hoặc điều chuyển công tác khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cũng được thực hiện chặt chẽ, cương quyết xử lý những sai phạm với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. 

Nhiệm vụ phát hiện, phòng, chống và xử lý đối với hành vi sai phạm về tham nhũng, tiêu cực được tỉnh Lâm Đồng thực hiện đồng bộ.  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã theo dõi, chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý 41 vụ/71 trường hợp về tham nhũng, tiêu cực và tiến hành thu hồi tài sản tham nhũng theo đúng quy định. Công tác dân vận thường xuyên được tăng cường, đổi mới góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. 

Bên cạnh kết quả đạt được, Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại như: một số tổ chức Đảng chậm đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng trên một số mặt còn hạn chế...

• BÀI HỌC

Những tồn tại nêu trên do vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn hạn chế; trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được phát huy mạnh mẽ, chưa bám sát thực tiễn địa phương, cơ sở, xử lý các vấn đề nổi cộm chưa kịp thời, lúng túng; còn tâm lý lo ngại, e dè, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, hoặc không mạnh dạn tham mưu triển khai nhiệm vụ được giao...

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá lại mặt mạnh, mặt yếu trong công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm nhất định trong thực hiện công tác xây dựng Đảng. Trong đó chú trọng bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng; kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các chủ trương của Đảng; tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở; kiên trì, kiên định thực hiện mục tiêu, đồng thời thích ứng linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. 

 Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy; tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả điều hành của chính quyền theo quy định.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng. Năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.
Xác định công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân; xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, “nói đi đôi với làm”; chủ động, linh hoạt, thống nhất trong tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kỹ nguyên nhân kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời rút kinh nghiệm gắn với nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời ứng phó, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Thường xuyên rà soát, đánh giá, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm.

Việc nhìn nhận đánh giá lại toàn diện và rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay là một trong những cơ sở quan trọng để Tỉnh ủy Lâm Đồng tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

NGỌC NGÀ 

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 57

Thống kê truy cập
  • 002390402
  •  Đang online: 40
  •  Trong tuần: 7.667
  •  Trong tháng: 37.087
  •  Trong năm: 229.537