Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng In trang
28/10/2022 10:04 SA

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng (ngày 9/12/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rằng công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nghiêm túc các quy định mới nhằm thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt nghiêm túc các quy định mới nhằm thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo đó, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương đã khẳng định mục tiêu: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, ngày càng được Nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tại Lâm Đồng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thời gian qua đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TWvà Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Các cấp ủy đảng tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, 7, 8 khóa XII; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, quản lý các cấp.

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tích cực, kịp thời tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; quan tâm công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới gắn với từng địa chỉ cụ thể. 

 

Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng Đề án Vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác cán bộ được quan tâm ; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch mới nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 được thực hiện đảm bảo theo quy định.

 

Phương pháp, lề lối, tác phong làm việc đã có sự đổi mới; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, đã phối hợp xây dựng 3 phần mềm liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu các giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có những chuyển biến rõ nét. Quy trình, thủ tục, nghiệp vụ công tác Đảng được nâng lên. Qua sơ kết, đa số đảng viên thực hiện tốt các quy định nêu gương. Công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tuy đã có sự tập trung nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc lưu trữ, cập nhật hồ sơ; quy trình, nghiệp vụ một số đơn vị chưa khoa học, chưa đúng theo quy định. Công tác quản lý đảng viên còn hạn chế. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh khai trừ 6 trường hợp, xoá tên 55 trường hợp (trong đó 10 đảng viên dự bị), xin ra khỏi Đảng 33 trường hợp.

 

Bên cạnh đó, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ ban tổ chức cấp ủy một số nơi chưa phát huy đúng mức; tham mưu thực hiện quy trình công tác cán bộ, công tác tổ chức Đảng - đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ còn lúng túng.

 

Việc đăng ký và xây dựng các mô hình mới, cách làm hiệu quả, ý tưởng sáng tạo chưa được quan tâm đúng mức; một số cấp ủy mô hình đăng ký còn chung chung, không có tính mới, tính sáng tạo.

 

Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu, rút kinh nghiệm một số vấn đề đã được nêu ra. Trong đó, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý cần tập trung rà soát và tự khắc phục các tồn tại, hạn chế qua rà soát về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo văn bản đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đến năm 2023, qua kiểm tra nếu phát hiện đơn vị nào sai phạm sẽ thu hồi quyết định và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Tiếp tục tập trung xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Chủ động đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố về tổ chức bộ máy cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

 

NGUYỆT THU (Báo Lâm Đồng)

Lượt xem: 839

Thống kê truy cập
  • 002390294
  •  Đang online: 68
  •  Trong tuần: 7.559
  •  Trong tháng: 36.979
  •  Trong năm: 229.429